Po enem letu smo članice Mreže Kroj ponovno temeljito ocenile standarde kariernega razvoja v mladinskem delu, ki smo jih postavile v 2019. Na posvetu smo tako prevetrile standarde, spremenejne in dopolnjene standarde najdete spodaj.

 


STANDARDI KAKOVOSTI KARIERNEGA RAZVOJA V MLADINSKEM DELU IN SMERNICE ZA IZVAJANJE

Izhodišče Smernic kakovosti Mreže Kroj so zastavljeni standardi kakovosti, ki so:

 • Usposobljenost.
 • Vpetost v izvajanje aktivnosti.
 • Interna definicija organizacije.
 • Status v javnem interesu v mladinskem sektorju.
 • Beleženje neformalno pridobljenega znanja.
 • Medsebojna povezanost med organizacijami mreže.

V nadaljevanju predstavljamo 6 standardov kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu in iz njih izhajajoče smernice za izvajanje, ki so ustrezne za vse članice in partnerice Mreže Kroj v Sloveniji, ne glede na to, katera ustanova in kateri izvajalec te storitve izvaja.

 

Standard 1: Strokovna usposobljenost na področju vseživljenjske karierne orientacije

Vsaka organizacija (ki je članica mreže) mora poskrbeti, da pri delovanju organizacije sodeluje (oblika dela ni pomembna, ključno je, da je oseba dnevno vpeta v delovanje organizacije) vsaj ena oseba z ustrezno formalno izobrazbo, ki ima hkrati večletne izkušnje s sodelovanjem na relevantnih projektih in več let delovnih izkušenj na področju kariernega dela z mladimi.

Konkretno mora imeti organizacija osebo, ki lahko dokaže vsaj dve od naštetih smernic:

 • VII. stopnjo izobrazbe oz. ima opravljen NPK mladinski delavec.
 • Ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju kariernega razvoja ali aktivno vlogo na projektu kariernega razvoja v obsegu najmanj 100 ur.
 • Ima opravljeno usposabljanje za karierno svetovanje pri Zavodu za zaposlovanje v obsegu najmanj 25 ur oziroma drugo vsebinsko in kvantitativno primerljivo izobraževanje.
 • Je individualno karierno svetovala vsaj 30 mladim.
 • Je izvedla vsaj 50 ur aktivnosti na teme kariernega razvoja − npr. delavnice, predavanja, usposabljanja …
 • Ima druge dosežke na področju kariernega razvoja − objava strokovnih člankov, priprava diplomskega, magistrskega dela ipd.

Ob pogoju, da je:

 • ta oseba odgovorna za strokovni nadzor in spremljanje ter usposabljanje vseh, ki v organizaciji delujejo na področju kariernega razvoja,
 • sposobna prenosa znanja (didaktično in pedagoško ali andragoško usposobljena) na vse, ki izvajajo aktivnosti na področju kariernega razvoja znotraj organizacije,
 • obvezana skrbeti, da so vsebine in metode dela, ki jih uporabljajo, primerne za različne skupine uporabnikov oziroma se jim smiselno prilagajajo,
 • pozna ustrezne metode evalvacije in je sposobna meriti uspešnost izvedenih aktivnosti v organizaciji,
 • pozna orodja za beleženje neformalno pridobljenega znanja v mladinskem delu: Youthpass, Nefiks, Learning Badges, Voluntariat, Mepi …

 

Standard 2: Zagotavljanje vpetosti v delovanje na področju vseživljenjske karierne orientacije

Vse članice Mreže Kroj lahko dokažejo svojo vpetost in aktivno sodelovanje na področju karierne orientacije, tako da izpolnjujejo vse spodnje točke:

 • Organizacija ima v internih aktih (statutu, poslovniku, pravilnikih, letnem delovnem načrtu, strategijah idr.) vpisano ustrezno dikcijo, iz katere je razvidno, da deluje na kariernem razvoju mladih.
 • Organizacija na letni ravni izvede vsaj 100 ur različnih kariernih aktivnosti.
 • Predstavniki organizacije se vsaj 30 ur letno udeležujejo aktivnosti, posvečenih kariernemu razvoju mladih (posveti, izobraževanja, seminarji, delavnice ipd.).
 • Organizacija na letni ravni sodeluje z vsaj tremi deležniki na področju kariernega razvoja mladih − npr. Zavod za zaposlovanje, RIC, CPI, obrtne in gospodarske zbornice, šole, delodajalci, krajevna skupnost, občina, druge mladinske organizacije.

Standard 3: Interna definicija pojma kariernega razvoja v organizaciji

Vsaka organizacija (ki je članica mreže) lahko samostojno definira in utemelji pojem kariernega razvoja.

Pri tem mora:

 • svoje pojmovanje zapisati in objaviti za javnost,
 • odgovoriti na vprašanje zakaj − pojasniti ozadje definicije,
 • definicijo vsako leto prevetriti.

Standard 4: Dokazovanje statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju

Članice Mreže Kroj morajo dokazovati prejem in ohranjanje priznavanja statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki je razviden v Evidenci organizacij v javnem interesu na spletnih straneh Urada za mladino Republike Slovenije.

Pri tem pa mora poskrbeti, da:

 • vse osebe, ki izvajajo aktivnosti kariernega razvoja v organizaciji, poznajo karakteristike statusa in vedo, kaj to pomeni za njihovo organizacijo.

Standard 5: Beleženje neformalno pridobljenega znanja

Organizacije, ki so vključene v Mrežo Kroj, morajo uporabnike in člane spodbujati, da redno in sistematično beležijo svoje (neformalno) pridobljeno znanje in veščine. Pri tem jim morajo nuditi ustrezne informacije in pomoč, tako da:

 • Redno uporabljajo vsaj eno orodje za beleženje, torej po vsaki aktivnosti
 • O orodjih informirajo svoje člane/uporabnike/udeležence aktivnosti.
 • Organizirajo in nudijo pomoč pri beleženju NFI, pri tem pa udeležencem pomagajo do uvida, zakaj je z vidika kariernega razvoja to potrebno.
 • Čim več aktivnosti, ki jih organizacije izvajajo, se zabeleži v enega od oro- dij.

Standard 6: Medsebojna povezanost članic Mreže Kroj

Organizacije (ki so vključene v mrežo) skrbijo, da na različne načine in redno med- sebojno sodelujejo. Medsebojno sodelovanje dokazujejo z najmanj dvema od spo- daj naštetih aktivnosti:

 • Izvajanje skupnih aktivnosti in programov (npr. Karierni teden).
 • Organizacija, izvajanje ali udeležba na skupnih izobraževanjih.
 • Sodelovanje pri pripravi razvojne strategije in aktivnosti Mreže Kroj.
 • Skupna prizadevanja za izboljšanje položaja kariernega razvoja mladih v Sloveniji.
 • Seznanjenost z aktivnostmi Mreže Kroj.
 • Vključenost v sprejemanje in spreminjanje standardov in smernic za izvajanje.
 • Sodelovanje pri evalvacijskih aktivnostih Mreže Kroj, predvsem skozi samoevalvacijski list, s katerim se oceni doseganje standardov tako posameznik organizacij kot celotne mreže.

Pri tem pa ne smejo delovati v nasprotju s prizadevanji Mreže Kroj.