Locke in Latham, avtorja Teorije postavljanja ciljev, cilje opredelita kot željen in končni rezultat našega delovanja, ki ga pričakujemo v določenem času v prihodnosti in v katerega vlagamo ves svoj trud in razpoložljiva sredstva.

Pri načrtovanju uporabljamo postavljanje ciljev – te postavljamo v zasebnem življenju in na naši karierni poti oziroma pri kariernem načrtovanju. Karierni napredek ali premik od nas terja korenit razmislek o naših vrednotah, željah in kompetencah, ki ga postopno oblikujemo v cilje. Postavljamo si dolgoročne cilje (kje se vidimo čez 5, 10, 15 let), ki jih za lažje doseganje členimo in iz njih oblikujemo tudi kratkoročne cilje. Ko razumemo svoje potrebe in trenutno stanje tudi lažje oblikujemo načrt, ki nam ustreza.

Postavljanje ciljev ni preprosto, saj ti izhajajo iz naših želj in potreb, ki jih moramo najprej prepoznati. Znanje poraja interes, zato pri iskanju in spoznavanju samih sebe aktiviramo razpoložljive vire pomoči, se udeležujemo raznoraznih delavnic in predavanj in se preizkušamo v različnih situacijah.

Pomemben vidik postavljanja ciljev je njihova formulacija. Splošno sprejeto je, da načrtu brez dobro oblikovanih ciljev umanjka strategij, relevantnosti, usmeritve in namena. Želimo si zastavljati cilje na način, da lahko njihov napredek (vsaj do neke mere) merimo in s tem ocenjujemo svojo pot doseganja ciljev. Ne želimo, da je naš cilj ohlapen ampak dobro konkretiziran do te mere, da nas že sama formulacija motivira za doseganje.

Vir: Pixabay

V zadnjih letih se je na področju zastavljanja ciljev popularizirala metoda S.M.A.R.T. – metodo zastavljanja (pametnih) ciljev. Ta se pojavlja tako pogosto, da jo nekateri avtorji imenujejo kar »zlati standard« postavljanja ciljev, saj izhaja iz vednosti, da nam pravilno zastavljeni cilji dajejo usmeritev za akcijsko načrtovanje in realizacijo.

Pri zastavljanju ciljev uporabimo metodo SMART, s katero postavljamo pravilna vprašanja. Kaj pa pomenijo kratice?

Specific – specifičen
To pomeni, da mora biti naš cilj zastavljen jasno – dobro ga opredelimo in mu dodamo čim več spremenljivk.

Measurable – Merljiv
Kot že omenjeno, pri zastavljanju cilja poskrbimo, da je ta merljiv zato, da lahko ocenimo in reflektiramo svoj napredek pri doseganju svojega cilja. Tudi pri tem ostajamo zelo specifični.

Attainable/achieveable – Dosegljiv
Pomembno je tudi, da je zastavljen cilj dosegljiv. Da se torej ne bi demotivirali s previsoko (ali prenizko) zastavljenim ciljem. Pri tem ohranjamo našim sposobnostim in znanjem primerno visok cilj ali pa zelo visok cilj načrtujemo v daljšem časovnem obdobju.

Realistic – Realen
Cilj, ki si ga zastavljamo, mora biti odvisen od nas samih. Pri tem upoštevamo svojo situacijo in okolico, cilj pa vežemo na neko našo realno vrednoto in se na ta način tudi bolje motiviramo.

Time bound – Časovno opredeljen
Ko željeni cilj tudi časovno opredelimo, ta postane bolj zanimiv in atraktiven. Naš fokus usmerimo v dogajanje v sedanjosti in na ta način tudi zapisujemo cilje. Naš cilj po potrebi tudi stopnjujemo, pomembno je le, da pri njegovem doseganju vztrajamo.


Metoda SMART je gnetljiva – držimo se glavnih smernic, ki pa jih lahko glede na vrsto cilja, ki si ga zastavljamo, prilagajamo. Včasih naš cilj ne bo moral biti popolnoma merljiv, kar pa ne pomeni, da popolnoma zanemarimo tudi druge vidike metode. Glavni namen je ustvarjanje dosegljivih in jasnih ciljev.

Naše delo se tukaj šele začne. Najpomembnejša je namreč naša vztrajnost pri doseganju cilja – poskrbimo, da se načrtovanih korakov držimo in svoj napredek reflektiramo.

PREDLAGAMO: Zapiši si svoj cilj na vidno mesto v sobi ali na telefon, da ga lahko kadarkoli ponovno preveriš.

Vesna Strlič

Viri:

  • https://www.researchgate.net/publication/318390296_Why_written_objectives_need_to_be_really_SMART
  • https://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-smart-goals.php
  • https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/zastavite-si-svoje-karierne-cilje-3983
  • https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm