Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.
Smo vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. V začetku novembra 2019 se nam je pridružilo devet regijskih koordinatorjev:

  • Slovenska skavtska organizacija,
  • Mladinski EPI center Piran,
  • Inštitut za mladinsko politiko,
  • BOREO,
  • Mladinski center Postojna,
  • MKC Maribor,
  • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
  • Mladinski center Dravinjske doline in
  • Mladinski center Bistrica ob Sotli.

 

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajajo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.
Vsako leto izvedejo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedejo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov. Imajo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in so člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Mladinski evropski projektni in informacijski center Piran ( krajše Mladinski EPI center Piran), je bil ustanovljen za izvajanje programov in dejavnosti s področja dela z mladimi, mladinske kulture, informiranja in svetovanja, izobraževanja in ostalih interesnih dejavnosti za mlade. V okviru Mladinskega EPI centra deluje info točka, izvajajo učno pomoč in karierno svetovanje, najrazličnejše ustvarjalne delavnice in klubski program, kot na primer namizni nogomet in tenis, družabne igre … Skupaj z mladimi klepetajo, ustvarjajo, se učijo, brskajo za informacijami in iščejo odgovore na različna vprašanja.

Inštitut za mladinsko politiko iz Ajdovščine je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.
Njegovo delovanje odgovarja na izzive družbenega dogajanja na mladinskem področju v Sloveniji: relativno šibko razvito področje lokalnih mladinskih politik; pomanjkanje znanj in kompetenc zaposlenih v občinskih strokovnih službah za učinkovito reševanje vprašanj mladih; aktualne spremembe Zakona o lokalni samoupravi, ki umeščajo področje mladine med izvorne naloge občine. Ter spodbuja razvoj lokalne mladinske politike in ponuja lokalnim skupnostim strokovno podporo pri sistemskem urejanju področja mladine z namenom ustvarjanja pogojev, ki mladim omogočajo učinkovitejše soočanje in reševanje težav, ki v zadnjih letih močno zaznamujejo njihovo življenje in razvoj.

BOREO je inovativen in vključujoč prostor oziroma organizacija, ki omogoča vsem deležnikom in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe. Kot podporna mreža zagovarja stališča in združuje predvsem nevladne organizacije iz regije, intenzivno dela na povezovanju v trajna lokalna in čezsektroska partnerstva. So kreator idej, pospeševalnik socialnih inovacij, produktov in storitev, ter kompetenčni center znanja v Primorsko-notranjski regiji.
Svoje poslanstvo uresničujejo skozi učinkovito podporno okolje, ki deluje kot povezovalec vseh deležnikov in je pospeševalec regijskega razvoja.

Mladinski center Postojna je bil ustanovljen z namenom, da ustvari prostor, kjer lahko mladi preživljajo svoj prosti čas za drugačen način ter imajo priložnost aktivno sodelovati in sooblikovati najrazličnejše aktivnostih. V letih obstoja so širili svoje dejavnosti, ki so bile prvotno namenjene najstnikom, tako da zdaj vključujejo tudi otroke in mlade odrasle manj priložnostmi. Njihov glavni cilj je zagotoviti kakovostne prostočasne dejavnosti za mlade, kar dosežejo z njihovim vsakodnevnim delovanjem (knjige, učna pomoč, roza ponk), brezplačnim dostopu do interneta in organizacijo različnih kulturnih, umetniški dogodkov (koncerti, gledališče, razstave, literarni večeri) in športnih dogodkov.

Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) deluje na področju umetnosti, kulture, mladinskega sektorja in mladinske infrastrukture. Njihov program je namenjen mladostnikom in odraslim, ljubiteljem sodobne umetnosti in urbane kulture. V okviru MKC-ja, ki ima tudi status mladinskega centra, letno poteka preko 300 prireditev (festivali, razstave, delavnice, literarni dogodki, performansi, predstave, predavanja, okrogle mize, pogovori, simpoziji, mladinske izmenjave, instalacije, urbane in ulične akcije, konference, usposabljanja, nastopi, knjižni sejem, multimedijski dogodki …), ki potekajo v lastnih prostorih (galerija Media Nox, Kulturni inkubator, Hostel Pekarna) ali z njimi – pogosto v partnerstvu z drugimi organizatorji in akterji na področju kulture in mladine – gostujemo na različnih lokacijah in prireditvenih prostorih v Mariboru in drugod.
Programi zavoda so strukturirani v obliki rednih programskih dejavnosti ter stalnih in občasnih projektov, med katere med drugimi sodijo: Kulturni inkubator, Živa knjižnica Maribor, Banka idej – Lokalni sklad za mlade z idejami, Maribor skozi rožnata očala ter projekt Mladi Maribor

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, kulture in mladine, katere poslanstvo so vključeni in aktivni posamezniki za odprto družbo. Poslanstvo uresničujemo z vključevanjem socialno izključenih skupin, spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. V okviru DRPD Novo mesto deluje dnevni center za otroke, dnevni center za romske otroke, pomoč pri integraciji migrantov in projekt Marela – večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine. Delujejo na področjih mladinskega dela, aktivnega državljanstva in medkulturnega dialoga ter so regijski NCO center. Društvo si prizadeva postati enakopraven člen demokratičnih procesov odločanja, da bo lažje odgovarjalo na potrebe vseh deležnikov, ki so vpleteni v proces izgradnje odprte in vključujoče družbe, od širše javnosti do javnih institucij, lokalnih oblasti, NVO, gospodarstva in izključenih skupin.

Mladinski center Dravinjske doline je na lokalnem področju začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 so zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice. Do danes so postali največja mladinska in nevladna organizacija v občini. Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, dvig družbene odgovornosti, spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje. Znotraj Zavoda MCDD delujejo: Mladinski center Slovenske Konjice, prireditveni prostor Patriot in Kreativni laboratorij Kreator, ki je namenjen mladim za krepitev zaposlitvenih kompetenc in inkubiranje delovnih mest za mlade v co-working skupnosti.
MCDD prav tako zagotavlja prostore za delovanje številnim mladinskim društvom v občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in ostalim organizacijam.

Mladinski center Bistrica ob Sotli je nastal iz leta 1996 ustanovljenega Kluba Metulj. Leta 2007 so pridobiti status mladinskega centra na razpisu Urada RS za mladino. V nadaljnjih letih so začeli redno prejemati sredstva iz Javnega poziva za mladinske programe Urada za mladino republike Slovenije, ki jim skupaj s podporo občine omogočajo konsistenten in kakovosten program: koncerte, predstave, delavnice, okrogle mize, potopise … Uvedli smo tudi kar nekaj rednih ali tradicionalnih kulturnih vsebin: festival BoSorok in Kolomonov žegen, glasbeni tabor BoSong, konferenca svobodomislecev in svobodnih umetnikov Improcon, Nedeljski koncertni cikel.